• 1
  Buurtwortels
 • 2
  De Gouden Stempel
 • 3
  Het Basispensioen
 • 4
  Loopbaancoach Lola
 • 5
  Ontspuldag en Ontspulknul  
 • 6
  IntimiTijd
 • 7
  Mantelzorg & jij

Buurtwortels

Buurtwortels brengt 60-plussers bij elkaar om te wortelen in de eigen buurt.

Buurtwortels

Aanleiding

Uit ons onderzoek bleek dat veel 60-plussers momenteel drempels ervaren. Zij zouden zich best voor de maatschappij willen inzetten maar doen dat op dit moment nog niet. Bijvoorbeeld omdat ze geen zin hebben om zich voor langere tijd aan dezelfde organisatie te committeren, of omdat ze bang zijn dat de organisatie meer van hen zal vragen dan ze fysiek aankunnen.

Buurtwortels

Oplossing

Wij als Buurtwortels gaan op zoek naar kleine teams met 60-plussers, en bedenken samen met hen hoe er iets betekenisvols gedaan kan worden voor de eigen buurt. Dit doen we in 3 workshop-middagen, waarbij we de eerste middag willen ‘kiemen en kennismaken’ – we vragen de 60-plussers om na te gaan welke problemen er spelen in hun buurt, maar ook welke succesvolle netwerken er al liggen. Op de tweede Buurtwortel-middag gaan we dit idee ‘planten en plannen’ en organiseren we alles dat nodig is om het idee uit te voeren. De derde middag staat in het teken van ‘oogsten en ontmoeten’. Op deze middag organiseren of onthullen we iets betekenisvols voor de buurt en haar bewoners, en nemen we ook de tijd om het succes te vieren! Buurtwortels zet zich vooral in voor korte, krachtige en kleine initiatieven, die een eerste ontmoeting tussen buurtgenoten stimuleert.

Buurtwortels

Impact

Buurtwortels draagt bij aan ‘gewortelde buurten’ door ervoor te zorgen dat buurtgenoten elkaar leren kennen en dingen samen gaan doen. Daarbij zet het programma 60-plussers in hun kracht door hen te helpen iets betekenisvols te doen voor hun eigen buurt.

Buurtwortels

Toekomstperspectief

In de toekomst zullen er niet alleen veel meer ouderen zijn in vergelijking tot het aantal jongeren. Ook de afstand van een 75-plusser tot hun dichtstbijzijnde jongere familielid zal toenemen.3 Daarom is het niet haalbaar dat ouderen steeds weer een beroep blijven doen op familie, maar wordt het tijd dat buren voor elkaar gaan zorgen. Als Buurtwortels willen wij ervoor zorgen dat mensen hun buurtgenoten in ieder geval leren kennen, en ook af en toe dingen samendoen. Op die manier ontstaan er stevige wortels in de buurt, waarop gesteund kan worden op momenten dat het nodig is om er voor elkaar te zijn en te zorgen.

Buurtwortels

Gezocht

Gemeentes, welzijnsorganisaties of woningbouwcoöperaties die een buurt weten die een Buurtwortel-programma kan gebruiken. En een organisatie die wil helpen om het Buurtwortel-programma uit te voeren in zo veel mogelijk verschillende buurten in Nederland.

Romke Lap
r.lap@nationale-denktank.nl
Siri Zomerplaag
s.zomerplaag@nationale-denktank.nl

De Gouden Stempel

De Gouden Stempel toetst leeftijdsinclusief werkgeverschap voor 55-plussers.

De Gouden Stempel

Aanleiding

Door de vergrijzingsgolf neemt de krapte op de arbeidsmarkt toe en dienen de kosten per AOW’er in 2040 door ~2,5 minder werkenden te worden gedekt dan in 2023.1 Tegelijkertijd wil 25% van de 55-plussers doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd, terwijl slechts 14% dat daadwerkelijk doet.2 Ook ervaart maar liefst 50% van de 55-plussers een vorm van discriminatie tijdens het sollicitatieproces, veelal door negatieve beeldvorming over werkende ouderen.3 Ons doel is om dit tegen te gaan en om werkgevers tegelijkertijd concrete handvatten mee te geven in zowel het behouden van deze doelgroep als het benutten van hun arbeidspotentieel. Hoe? Met De Gouden Stempel.

De Gouden Stempel

Oplossing

Werkgevers zijn steeds meer bereid om werknemers tegemoet te komen en aan de doelen van diversiteit en inclusie te voldoen, maar weten vaak niet hoe. Daarom maken wij aan de hand van vijf pijlers inzichtelijk hoe een leeftijdsinclusieve werkomgeving eruit ziet:
(1) flexibele arbeidsvoorwaarden
(2) intergenerationele initiatieven
(3) representatief personeelsbestand
(4) doorstroom- en/of omscholingsmogelijkheden
(5) persoonlijke toenadering
Met een check bestaande uit een werknemersenquête, gesprekken met werknemers en een HR-beleidsanalyse testen we hoe de werkgever ‘scoort’ op desbetreffende pijlers. Deze inzichten zijn waardevol: de werkgever ziet zo in een oogopslag waar het grootste groeipotentieel ligt en kan aan de hand van onze adviezen meteen aan de slag.

De Gouden Stempel

Impact

De Gouden Stempel bestrijdt negatieve beeldvorming gekoppeld aan leeftijd. Doordat de werkgever de werknemer tegemoet komt in diens behoefte, blijven werknemers langer en gelukkiger inzetbaar. Daarnaast trekken leeftijdsinclusieve werkgevers met De Gouden Stempel extra talent aan op de krappe arbeidsmarkt.

De Gouden Stempel

Toekomstperspectief

De Gouden Stempel staat symbool voor een inclusieve werkplek waar elke generatie wordt gewaardeerd. In 2030 biedt iedere werkgever ruimte aan oudere werknemers die op verschillende manieren hun bijdrage leveren. Als maatschappij erkennen we niet alleen de waarde die oudere werknemers bieden, maar investeren we ook in hun flexibiliteit, persoonlijke ontwikkeling en welzijn. Kortom, we waarderen en ondersteunen langere werkcarrières. Als tegenhanger van ‘aanstormend talent’ richt de maatschappij zich op ‘talent met ervaring’.

Werkgevers begrijpen de individuele behoeften van hun werknemers, zetten in op persoonlijke toenadering en bieden flexibiliteit in werkstructuren. Het personeelsbestand van werkgevers is leeftijd-representatief. Verschillende perspectieven en levenservaringen leiden tot creatieve oplossingen en innovatieve ideeën.

Door de implementatie van De Gouden Stempel dragen wij bij aan het verlichten van de druk die werkgevers ervaren door arbeidsmarktkrapte. Zo zijn werkgevers competitief op die krappe arbeidsmarkt, bouwen ze een divers team op en koesteren ze ervaren talent.

De Gouden Stempel

Gezocht

Wij zoeken werkgevers die met ons de inhoud van De Gouden Stempel willen testen in een pilot. Daarnaast zoeken we een (werkgevers)organisatie die ontwikkelingspartner wil worden van De Gouden Stempel en potentieel het programma wil overnemen. Geïnteresseerde investeerders zijn ook zeer welkom.

Folke van der Veen
f.vanderveen@nationale-denktank.nl
Julia Wedema
j.wedema@nationale-denktank.nl
Lisa van Nieuwkoop
l.vannieuwkoop@nationale-denktank.nl

Het Basispensioen

Financiële zekerheid zonder complexiteit: één universele uitkering voor alle ouderen.

Het Basispensioen

Aanleiding

AOW’ers zijn relatief een financieel gezonde groep. Een deel van hen bezit veel vermogen, maar dat geldt lang niet voor iedereen. Er wordt sociale zekerheid aan ouderen geboden, zoals de AOW en huur- en zorgtoeslagen. Maar veel ouderen lopen jaarlijks duizenden euro’s mis doordat ze geen gebruik maken van bestaande toeslagen. Redenen lopen uiteen van ‘onbekendheid met toeslagen’ tot ‘wantrouwen in de overheid’.

Daarnaast zien we dat het huidige AOW-stelsel niet meer past bij de leefvormen van nu. Hoeveel AOW wordt uitgekeerd hangt af van de woonsituatie; zo ontvangt een alleenstaande 465 euro bruto meer per maand dan samenwonenden. Dit verschil in uitkeringshoogte vormt een barrière om samen te wonen, leidt tot hoge uitvoeringskosten bij de SVB en sluit niet meer aan bij moderne leefvormen. De huidige complexiteit in zowel de toeslagen als de AOW benadeelt juist de meest kwetsbare groep, en dit moet snel veranderen.

Het Basispensioen

Oplossing

Het Basispensioen biedt een uitweg voor het falen van het huidige systeem. Het is een uitbreiding van de AOW, waarin toeslagen worden opgenomen, wat leidt tot een uniforme ouderenuitkering. Door te schuiven binnen het huidige belastingsysteem maken we het Basispensioen betaalbaar, en verdelen we het geld rechtvaardig, zodat we juist de kwetsbare ouderen helpen.

Naast het verlagen van de complexiteit voor de oudere burger, verlaagt het Basispensioen ook de complexiteit voor de staat: omdat de woonstatus geen impact heeft op het bedrag, hoeft de uitvoerder niet meer te beoordelen in welke woonvorm de aanvrager valt. Ook kunnen we van twee uitvoerders naar één. En omdat het een vast bedrag is, kan de aanvraag een stuk makkelijker gedaan worden. Zo is het Basispensioen makkelijker voor iedereen.

Het Basispensioen

Impact

Het Basispensioen verlaagt de complexiteit van financiële hulpmiddelen voor ouderen voor alle partijen: de ouderen zelf, de overheid en de uitvoerder. Zo kunnen alle ouderen met zekerheid hun pensioen ingaan.

Het Basispensioen

Toekomstperspectief

Het is 2040, en Nederland telt drie keer zoveel gepensioneerden als in 2023. Maar waar in 2023 ouderen nog lastige aanvragen moesten doorwerken, is in 2040 de aanvraag voor het Basispensioen makkelijk geregeld. In plaats van duizenden euro’s terug te moeten betalen als er een klein foutje wordt gemaakt, is er nu één bedrag voor alle ouderen, en is de kans op fouten bij zowel ontvanger als uitvoerder klein. Zo kunnen alle ouderen hun pensioen ingaan met financiële zekerheid, en hoeven ze zich geen zorgen te maken over hun toekomst.

De behaalde winst voor de samenleving dankzij het Basispensioen werkte inspirerend voor het toeslagenstelsel, en werd een mooie springplank naar een complete hervorming van het stelsel voor alle Nederlanders. Dit leidde uiteindelijk tot bestaanszekerheid voor alle Nederlanders.

Het Basispensioen

Gezocht

Het Basispensioen is een systeemverandering. We willen dat het idee gaat leven onder kiezers, en dat bewindslieden gaan inzien dat het een realistische uitweg is voor het complexe toeslagenstelsel. Wij komen dus graag in contact met beleidsmedewerkers die geen beren maar vooral oplossingen op de weg zien. De behoefte om uit dit complexe stelsel te komen leeft onder de gehele bevolking in Nederland, en het Basispensioen biedt een eerste stap naar een nieuwe bestemming.

Joris Behr
j.behr@nationale-denktank.nl
Mariette Schönfeld
m.schonfeld@nationale-denktank.nl
Rosa Rion
r.rion@nationale-denktank.nl

Loopbaancoach Lola

De loopbaancoach die voor iedereen toegankelijk is.

Loopbaancoach Lola

Aanleiding

Loopbaancoaching kost veel geld en tijd, en is daarom alleen beschikbaar voor een beperkte groep mensen. Maar ook publieke initiatieven vanuit overheidsinstanties, zoals het UWV en de gemeentes, zijn niet geschikt voor ouderen omdat ze vaak traag en onpersoonlijk zijn.

Loopbaancoach Lola

Oplossing

De Digitale Loopbaancoach helpt ouderen om zichzelf arbeidsklaar te maken op de (steeds weer) veranderende arbeidsmarkt. De basis van onze oplossing is een digitaal gesprek. Door gerichte vragen te stellen komt De Digitale Loopbaancoach erachter waar de krachten van de werkzoekende liggen, maar ook waar hij of zij zelf warm van wordt. Na het eerste gesprek genereren we een profiel waar de competenties en interesses in staan. Op basis van dit profiel volgt er een tweede, uitvoeriger gesprek: welke banen zijn er? Alle mogelijke banen worden gekoppeld aan het profiel en er wordt één beroepsrichting geselecteerd. Speciaal voor deze richting worden dé tips gegeven over hoe de werkzoekende oudere de grootste kans maakt op die baan. Daarna volgen digitale sollicitatietrainingen en andere begeleiding zodat de oudere vol zelfkennis en zelfvertrouwen kan solliciteren naar de volgende baan.

Loopbaancoach Lola

Impact

De Digitale Loopbaancoach geeft oudere werknemers én werkzoekenden de zelfkennis en het zelfvertrouwen om te solliciteren voor hun volgende baan.

Loopbaancoach Lola

Toekomstperspectief

In 2040 ziet Nederland de waarde van oudere werknemers en werkzoekenden en blijven ouderen niet langer werkloos dan andere bevolkingsgroepen. Frida (65) heeft na een lange carrière besloten dat ze nog wel een paar jaar door wil werken, maar dan in een andere sector. Dure loopbaancoaching is overbodig geworden door De Digitale Loopbaancoach. Ook hoeft ze niet meer maanden te wachten op een afspraak bij het UWV. In overleg met haar vroegere werkgever is ze begonnen te chatten met De Digitale Loopbaancoach. Zo heeft ze ontdekt dat geld niet meer haar voornaamste reden is om te werken. Gewapend met deze kennis en de sollicitatietraining van De Digitale Loopbaancoach vindt ze al gauw een nieuwe uitdaging. Zo blijft ze zichzelf ontwikkelen. Dat is niet alleen goed voor Frida, ook haar nieuwe werkgever is enthousiast: want Frida blijkt een loyale en gemotiveerde werknemer te zijn.

Loopbaancoach Lola

Gezocht

De Digitale Loopbaancoach heeft een partner nodig om samen de eerste versie te kunnen ontwikkelen. We hebben behoefte aan werkruimte, expertise over de arbeidsmarkt, coaching en geld. We hebben 80.000 euro nodig. Dit gebruiken we om de website te bouwen, onze AI te trainen en een bedrijf op te starten. We hebben behoefte aan contacten bij tussenpersonen op de arbeidsmarkt zoals gemeenten, werkgeversorganisaties, Randstad, Indeed, detacheringsbedrijven en vakbonden. Ook bedrijven die interesse hebben om De Digitale Loopbaancoach intern voor loopbaancoaching te gebruiken, kunnen ons van dienst zijn.

Wil jij met ons samenwerken? Neem dan contact op met ons via a.joyandeh@nationale-denktank.nl

Arian Joyandeh
a.joyandeh@nationale-denktank.nl
Maria Montijn
m.montijn@nationale-denktank.nl
David de Heus
d.deheus@nationale-denktank.nl
Max Kosian
m.kosian@nationale-denktank.nl

Ontspuldag en Ontspulknul  

Van een leven vol spullen naar een leven vol betekenis.

Ontspuldag en Ontspulknul  

Aanleiding

Veel mensen voelen zich overweldigd door de hoeveelheid spullen in hun huis. Bijna iedereen heeft wel een rommella, rommelkamer of rommelzolder. Ouderen hebben gemiddeld zelfs meer dan 15.000 spullen; dat zijn maar liefst 2 vrachtwagens vol! Deze berg aan spullen zorgt voor een onprettig gevoel in huis, veroorzaakt 26% van de valpartijen, vormt voor 24% een drempel om door te verhuizen, en is een enorme last voor nabestaanden wanneer zij het huis moeten opruimen in de moeilijke periode na het overlijden.

Maar ontspullen is lastig, zowel emotioneel als fysiek. Veel ouderen laten dan ook hun spullen staan, waardoor ze moeten leven in een rommelig huis. Dat is jammer, want zo lopen ze de kans mis om betekenis te halen uit hun oude spullen. En de mooie herinneringen van waardevolle spullen blijven verstopt in de grote bezittingenberg.

Ouderen zijn dus gebaat bij ontspullen. Wie helpt ze daarbij?

Ontspuldag en Ontspulknul  

Oplossing

Ten eerste willen we Ontspuldagen organiseren in verschillende buurten. Op een Ontspuldag maken we mensen bewust van het belang van ontspullen, inspireren we de hele buurt tot actie met concrete tips, en richten we inleverpunten in op straat.

Maar ontspuldagen alleen zijn niet genoeg. Er zijn veel ouderen die wel wíllen, maar niet kúnnen ontspullen, om fysieke of mentale redenen. Deze mensen willen we helpen met persoonlijke begeleiding: de Ontspulknul. Met oefeningen en handige tips helpen we mensen met het sorteren en weghalen van spullen die ze niet meer nodig hebben.

Kortom: we willen mensen motiveren om in actie te komen met Ontspuldagen, en persoonlijke hulp bieden met de Ontspulknul. Zo kan iedere oudere aan de slag met ontspullen en genieten van de extra ruimte in hun huis én in hun hoofd!

Ontspuldag en Ontspulknul  

Impact

Bij zowel de Ontspuldag als de Ontspulknul zorgen we ervoor dat alle ingeleverde spullen een tweede leven krijgen; door ze te doneren aan goede doelen, naar een kringloop te brengen of op de juiste manier te recyclen. Zo verbeteren we niet alleen het leven van ouderen, maar maken we ook impact op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.

Ontspuldag en Ontspulknul  

Toekomstperspectief

Het is zondagavond en zojuist heeft de jaarlijks terugkerende Ontspuldag plaatsgevonden in De Pijp in Amsterdam. Met de hele straat hebben Ava en Lennart de handen uit de mouwen gestoken om grondig door hun eigen spullen te gaan. Dit jaar werd het toch tijd om dat krat met oud kinderspeelgoed op het ‘tweede-leven-punt’ in te leveren. Anna zag dat haar buurjongetje het autootje uit het krat wist te tillen en er dolblij mee naar huis ging. Naast de opgeruimde zolder gaf dat pas echt een goed gevoel!

Jannie (87) aan de overkant heeft ter voorbereiding van de Ontspuldag hulp ingeschakeld van de Ontspulknul. Het lukt haar zelf niet meer om te tillen, maar samen met de Ontspulknul is het haar gelukt om alleen nog de belangrijkste mappen in de werkkamer te bewaren. Hierdoor heeft ze zelf weer meer overzicht en meer ruimte in haar huis.

Ontspuldag en Ontspulknul  

Gezocht

Om het organiseren van de Ontspuldag en het opzetten van de Ontspulknul-service mogelijk te maken zoeken wij nog…
• Mensen bij wie we mogen ontspullen
• Mensen die anderen willen helpen ontspullen
• Mensen met ervaring met ontspullen of Ontspulcoaches
• Fondsen die de Ontspuldagen willen mede-financieren
• Goede doelen waaraan we spullen kunnen doneren

Ontspuldag en Ontspulknul  

Contactpersonen

Ken jij iemand die wel een ontspulknul kan gebruiken, of wil je dat er een ontspuldag in jouw buurt komt? Neem dan vooral contact met ons op! Iris Eggink: i.eggink@nationale-denktank.nl Jan Bosma: j.bosma@nationale-denktank.nl

Jan Bosma
j.bosma@nationale-denktank.nl
Iris Eggink
i.eggink@nationale-denktank.nl

IntimiTijd

Een fototentoonstelling die lust en liefde op latere leeftijd viert.

IntimiTijd

Aanleiding

In onze maatschappij heersen er hardnekkige mythes over ouderen en seksualiteit: ouderen zijn aseksueel en onaantrekkelijk, en ouderen die seks hebben zijn afwijkend, geobsedeerd of pervers. Een gevolg hiervan is dat ouderen in de maatschappelijke beeldvorming rond seksualiteit ontbreken, dat ze onzichtbaar zijn en we hun stem niet horen.

IntimiTijd

Oplossing

Ons idee is om een fototentoonstelling op te zetten die intimiteit en seksualiteit op latere leeftijd in beeld brengt en de negatieve stereotypering over ouderen wegneemt. De tentoonstelling zal zowel uit foto’s als leesbare interviews en ervaringsverhalen bestaan. In de expositie laten we ouderen aan het woord over hun ervaringen met intimiteit en seksualiteit op latere leeftijd: van de maatschappelijke beeldvorming rondom ouderen tot (niet) gezien worden, veranderende levensomstandigheden, verbinding, plezier, het veranderende lichaam, behoeftes en wensen. Wij willen niet alleen ouderen aanspreken, maar de samenleving als geheel. Dit doen we door nieuw werk te laten maken door een professionele fotograaf. De expositie kan door het land trekken en tentoongesteld worden in de openbare ruimte, om zo veel mogelijk mensen te bereiken. Door middel van de tentoongestelde beelden en ervaringsverhalen hopen we op zowel erkenning voor de betrokken ouderen als herkenning bij de toeschouwers. Daarnaast zou de expositie kunnen uitgroeien tot een rondreizend initiatief dat een maatschappelijke dialoog op gang brengt, zorgt voor de normalisering van intimiteit en seksualiteit bij ouderen, en de hardnekkige mythes omtrent ouderen ontkracht.

IntimiTijd

Impact

Als wij als samenleving intimiteit en seksualiteit op latere leeftijd zichtbaar maken, wordt het onderwerp bespreekbaar en vergroten we de levenslust en onderlinge verbinding.

IntimiTijd

Toekomstperspectief

Sinds ze de fototentoonstelling IntimiTijd 2.0 heeft gezien, weet Renée dat ze niet de enige is die graag iemand naast zich heeft en dat de behoefte aan intimiteit op latere leeftijd heel normaal is. Ze durft zich daarom nu met minder schaamte uit te spreken over haar wens. Zo heeft ze laatst tegen haar dochter gezegd dat ze zo graag even met iemand wil knuffelen. Sindsdien geven ze elkaar vaker een knuffel, een stevige knuffel.

IntimiTijd

Gezocht

Om gedurende de tweede helft van 2024 de tentoonstelling op te zetten, zoeken wij fotografen die willen werken aan dit thema, iemand met een groot netwerk binnen de culturele- en kunstsector, en gemeentes die de tentoonstelling zouden willen huisvesten. Geïnteresseerde investeerders zijn ook welkom.

IntimiTijd

Contactpersonen

Mantelzorg & jij

Mantelzorgen zonder zorgen: een bewustwordingscampagne en digitale gids.

Mantelzorg & jij

Aanleiding

In Nederland zijn 5 miljoen mantelzorgers. Voor 4 op de 5 is het zorgen voor hun naasten een bron van zingeving, maar er komen ook uitdagingen bij kijken. Zo’n 10% ervaart het verlenen van zorg als een (te) zware belasting.1 Dat zijn 460.000 mensen. Bovendien blijkt uit onderzoek dat maar liefst 1 op de 3 verpleeghuisopnames van zorgbehoevenden het gevolg is van overbelasting van hun mantelzorgers.2 Hoewel er talloze ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers bestaan, herkent zo’n 75% zichzelf niet in de term ‘mantelzorger’.3 Men zorgt vaak voor een naaste vanuit liefde en vanzelfsprekendheid. Hierdoor weten velen niet welke hulp en regelingen er zijn en waar ze deze kunnen vinden. Om het risico op overbelasting te verkleinen en de effectiviteit van beschikbare steun te bevorderen is het essentieel dat mantelzorgers zich bewust worden van hun rol en meer gebruik gaan maken van de aanwezige ondersteuningsmogelijkheden. Zo krijgen zij tijdig hulp en wordt de last beter verdeeld. En dat komt de kwaliteit van zorg voor zowel de mantelzorger als de zorgontvanger ten goede.

Mantelzorg & jij

Oplossing

Ons idee? De zorgverlener maakt de naasten van zorgbehoevenden bewust van hun mantelzorgrol en voorziet hen van een sleutelhanger met QR-code. Deze code verwijst vervolgens door naar een digitale gids met ondersteuningsmogelijkheden. Denk hierbij aan (patiënten)verenigingen, lotgenotengroepen en wet- en regelgeving. Het gaat dus om een proactieve benadering. Als eerste willen wij zorgverleners, en specifiek huisartsenpraktijken en wijkverpleegkundigen, enthousiasmeren voor onze oplossing. Daarna willen we uitbreiden naar andere zorgverleners en partijen zoals werkgevers, universiteiten en woningbouwcorporaties. Zo zorgen we er maatschappijbreed voor dat mantelzorgers zichzelf als zodanig herkennen, en dat zij de weg naar ondersteuning vinden.

Mantelzorg & jij

Impact

Onze oplossing heeft twee impactvolle aspecten: bewustwording onder mantelzorgers over hun rol en een doorverwijzing naar een digitale gids met uitgebreide informatie over zaken die je als mantelzorger tegen kan komen. Hierdoor kunnen mantelzorgers hun rol beter en effectiever vervullen. Deze preventieve benadering bevordert niet alleen zorg zonder overbelasting, maar versterkt ook de veerkracht en kennis van mantelzorgers. In het licht van de vergrijzing is dit essentieel om een gezond zorgnetwerk te behouden.

Mantelzorg & jij

Toekomstperspectief

Het is 2028 en Hanneke (64) zorgt voor haar man bij wie vorige maand uitgezaaide leverkanker is gediagnosticeerd. De vanzelfsprekendheid voor Hanneke om te zorgen voor haar man en de liefde waarmee ze dit doet, is onveranderlijk gebleven. Zorgen voor de mensen die ze lief heeft zit in haar genen. Op het moment dat haar man de diagnose kreeg is Hanneke er door de medisch specialist op geattendeerd dat zij een nieuwe rol krijgt: die van mantelzorger. Van de arts kreeg ze een sleutelhanger mee met een QR-code die haar doorverwees naar een digitale gids met informatie over alles waar zij als mantelzorger mee te maken kan krijgen. Het heeft haar onder andere geholpen met voorbereiden op een gesprek met haar werkgever. Hanneke voelt zich erkent en weet waar ze terecht kan als ze zich belast voelt. De verbinding en samenwerking tussen zorgbehoevenden, mantelzorgers en reguliere zorgverleners zijn er enorm op vooruit gegaan.

Mantelzorg & jij

Gezocht

Wil jij samen met ons mantelzorgers ontzorgen? Ben of ken jij sleutelfiguren die samen met ons mantelzorgers willen ontzorgen? Ben of ken jij iemand die sleutelhangers kan ontwerpen en produceren? Of heb je kennis, expertise of een netwerk om deze oplossing te realiseren? Neem dan contact met ons op.

Mantelzorg & jij

Contactpersonen

Bernice Franssen
b.franssen@nationale-denktank.nl 
Eva van de Sande
e.vandesande@nationale-denktank.nl
Laura Tseng
l.tseng@nationale-denktank.nl
Karel van der Wel
k.vanderwel@nationale-denktank.nl

Mantelzorg & jij

Bronnen

 1. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Kernprognose 2019-2060: 19 miljoen inwoners in 2039 (2019) 
 2. Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Toolkit mantelzorg en (over)belasting (2020) 
 3. L. Visscher, Mantelzorg(er): Onzichtbaar en onmisbaar, in: Nota Mantelzorgondersteuning Gemeenste Gooise Meren Actieplan (1 maart 2022) 
 4. Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), Voor elkaar? Stand van de informele hulp 2016 (2017) 
 5. SCP, Mantelzorgers in het vizier, Beleidssignalement mantelzorg (2019) 
 6. SCP, Toekomstverkenning mantelzorg aan ouderen 2040 (2019)
 7. SCP, Blijvende bron van zorg, Ontwikkelingen in het geven van informele hulp 2014-2019 (2020)